Ajuntament de Vistabella del Maestrat

Dijous, Juny 2, 2016 - 10:00
Selecció de personal per a “L’ESCOLA D’ESTIU”
El termini per presentar instàncies serà de 15 dies naturals des d'aquesta publicació. (Fins al 17/06/2016).

Les sol·licituds es formularan segons model elaborat per l'ajuntament i es presentaran en el Registre General d'aquest dirigides al Sra. Alcaldessa-Presidenta de l'Ajuntament, i es presentaran a partir de l'endemà al de la publicació de l'extracte de les Bases-convocatòria en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament de Vistabella del Maestrat i a la web municipal www.vistabelladelmaestrat.es. El termini per presentar instàncies serà de 15 dies naturals des d'aquesta publicació. (Fins al 17/06/2016).

A la sol·licitud s'afegirà la següent documentació:

a) Fotocopia DNI.

b) Còpia compulsada de la titulació exigida. (Estar en possessió o estar cursant el títol de Magisteri, INEF o estar en possessió del títol de Monitor de Temps Lliure Infantil i Juvenil o Animador Juvenil nivell I o equivalents, homologats per l'Institut Valencià de la Joventut o Monitor o Animador Sociocultural.)

c) Certificat d'empadronament a Vistabella del Maestrat si escau.

En sobre tancat:

c) Justificants en originals o fotocòpia compulsada dels mèrits que s'al·leguin i que s'especifiquin a la base sisena;

El Tribunal valorarà únicament els mèrits que figurin en la documentació presentada i que s'adjuntin a la instància. Aquesta documentació haurà d'anar en sobre tancat

d) Memòria/Projecte. Aquesta documentació haurà d'anar en sobre tancat.

Formulari de cerca

 

Dl Dm Dx Dj Dv Ds Dg
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 
 
Site developed with Drupal