Ajuntament de Vistabella del Maestrat

Divendres, Març 10, 2017 - 14:00
Informació pública de la modificació puntual número 7 de les normes subsidiàries
La modificació té per objecte d’una banda, millorar l’ordenació urbanística de la part nord-est del nucli urbà de Vistabella del Maestrat, de manera que s’integren adequadament edificacions existents i es puga completar la urbanització i edificació d’aqueixa zona, de forma ordenada i en harmonia amb el paisatge i, d’altra banda, qualificar com a sòls dotacionals alguns dels existents en la part interior del nucli urbà coneguda com a Eres de Troia que actualment estan qualificats com a edificables d’ús residencial i que de fet estan ocupats, en part, per un edifici d’equipament públic municipal i, en part, per espais lliures d’ús públic.

Vist l'acord favorable en el procediment simplificat adoptat per la Comissió d'Avaluació Ambiental en sessió celebrada en data 28 de juliol de 2016, relatiu a l'emissió de l'informe ambiental i territorial estratègic de la modificació puntual nº 7 de les normes subsidiàries de Vistabella del Maetrat i havent-se aprovat per acord plenari sotmetre a exposició pública, la citada modificació i el seu Estudi d'Integració Paisatgística, es procedeix a la seva exposició pública per període de quaranta-cinc dies mitjançant anunci publicat en el Diari oficial de la Comunitat Valenciana i en un diari no oficial d'àmplia difusió, a l'efecte de que es presentin quantes reclamacions i al·legacions s'estimin oportunes, estant en l'expedient a la disposició dels ciutadans en la Secretaria de l'ajuntament en horari d'atenció al públic i a la web www.vistabelladelmaestrat.es.

Formulari de cerca

 

Dl Dm Dx Dj Dv Ds Dg
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 
 
Site developed with Drupal