Ajuntament de Vistabella del Maestrat

Dimarts, Setembre 19, 2017 - 18:00
CONVOCATÒRIA BASES PER A LA SELECCIÓ MITJANÇANT CONCURS DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL DE L'AJUNTAMENT DE VISTABELLA DEL MAESTRAT: PEÓ MANTENIMENT VIA PÚBLICA I CEMENTERI I FORMACIÓ BORSA DE TREBALL.
La present convocatòria té com a objecte la selecció d'un lloc de peó mitjançant concurs de personal laboral temporal a l'empara del previst en el Reial decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic i de la legislació laboral aplicable, amb l'objecte d'atendre les necessitats urgents i inajornables del servei de peó manteniment via pública i cementEri amb un contracte de treball de durada determinada.

La durada del contracte se supeditarà a la finalització del projecte denominat« ACTUACIONS DE MANTENIMENT DE VIA PÚBLICA I CEMENTERI» amb una durada entre 10 i 12 mesos com a màxim no donant lloc a la consolidació del lloc en la plantilla de l'ajuntament.

El procés es desenvolupa sota els principis d'igualtat, mèrit, capacitat i transparència prescrits en la Legislació vigent, tot això amb la publicitat a la pàgina web de l'Ajuntament i en el tauler d'anuncis del mateix.

1. Els qui desitgin participar en les proves selectives hauran de sol·licitar-ho mitjançant instància que es dirigirà a l'Alcaldia de l'Ajuntament de Vistabella del Maestrat i durant el termini de 10 dies hàbils a partir del següent a la publicació de les presents bases en el tauló d'edictes físic i electrònic i a la pàgina web de l'Ajuntament de Vistabella del Maestrat.(El termini comptarà des de la publicació en els taulons).

2. Les instàncies podran presentar-se en el Registre General de l'Ajuntament de Vistabella del Maestrat o en qualsevol de les formes que determina l'article 16 de la Llei 39/2015, del Procediment administratiu comú de les administracions públiques.

3. El model d'instància per prendre part en les proves selectives serà el que figura com a Annex I a les presents bases i serà facilitat gratuïtament a l'Ajuntament de Vistabella del Maestrat.

Formulari de cerca

 

Dl Dm Dx Dj Dv Ds Dg
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
Site developed with Drupal