Ajuntament de Vistabella del Maestrat

Dimecres, Juny 8, 2016 - 09:00
Bases per a la selecció d'Oficial de Primera per a manteniment de vies públiques i cementeri.
La present convocatòria té com a objecte la selecció mitjançant concurs de personal laboral temporal a l'empara del previst en la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic i de la legislació laboral aplicable, amb l'objecte d'atendre les necessitats urgents i inajornables del servei d'oficial primera manteniment via pública i cementiri amb un contracte de treball de durada determinada per cobrir el lloc de treball d'oficial primera manteniment de vies públiques i cementeri durant un període de tres mesos per substituir a l'Agutzil municipal

Els/es candidat/es que desitgin prendre part en aquestes proves selectives hauran de reunir els següents requisits:

a) Ser espanyol, nacional de qualsevol Estat membre de la Unió Europea, estranger amb residència legal a Espanya o estranger que es trobi en algun dels restants suposats previstos en l'article 57 LEBEP.

b) Tenir compliments setze anys d'edat i no excedir de 65.

c) Posseir el certificat d'escolaritat o equivalent.

d) No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les Administracions Públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les Comunitats Autònomes, ni trobar-se en Inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o Càrrecs Públics per resolució judicial, per a l'accés al cos o escala de funcionari, o per exercir funcions similars a les quals exercien en el cas del personal laboral, en el qual hagués estat separat o inhabilitat. En el cas de ser nacional d'un altre Estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver estat sotmès a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, en el seu Estat, en els mateixos termes l'accés a l'ocupació pública.

i) Posseir la capacitat funcional per a l'acompliment de les tasques pròpies del lloc. Els qui tinguin la condició de minusvàlid/a, hauran d'acreditar la compatibilitat amb l'acompliment de les tasques corresponents a la plaça objecto de la present convocatòria (article 59 de la LEBEP), mitjançant dictamen expedit per un equip professional competent, abans de la formalització del contracte de treball.

g) Acceptar les bases d'aquesta convocatòria i comprometre's a desenvolupar les funcions i tasques pròpies del lloc de treball.

Els qui desitgin participar en les proves selectives hauran de sol·licitar-ho mitjançant instància que es dirigirà a l'Alcaldia de l'Ajuntament de Vistabella del Maestrat i durant el termini de 10 dies naturals comptats a partir del següent a la publicació de les presents bases en el tauló d'edictes i a la pàgina web de l'Ajuntament de Vistabella del Maestrat. (Fins al 20 de juny de 2016 a les 14 hores).

Formulari de cerca

 

Dl Dm Dx Dj Dv Ds Dg
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
Site developed with Drupal