Ajuntament de Vistabella del Maestrat

Dimarts, Maig 17, 2016 - 14:15
Anunci adjudicació quiosc piscina 2016
En data 17 de maig de 2016 s'ha publicat en la seu electrònica http://vistabelladelmaestrat.sedelectronica.es/ en Perfil del Contractant i en la web www.vistabelladelmaestrat.es el plec de clàusules administratives particular per a l'adjudicació del quiosc de la piscina municipal per a 2016.

Característiques:

1- Període de concessió entre el 4 de juny i el 28 d'agost. ( el mes de juny només caps de setmana).

2- Horari d'obertura serà de 11 a 19 hores.

3- L'adjudicatari s'encarregarà de les obligacions de conservar la piscina, mantindre nétes les dependències, passar el neteja fons tots els dies, cuidar que es respecten les normes d'higiene entre els usuaris i impedir el pas a menors de 12 anys que no vagen acompanyats per un adult.

4- El preu ofertat com a cànon serà de 100 euros Iva incluit, es pot millorar a l'alça.

5- Les proposicions es presentaràn en l'ajuntament en horari d'oficina ( de dilluns a divendres de 11 a 13:30) per un període de 10 díes naturals des del día següent de la publicació de l'anunci en el perfil del contractant i tauler d'anuncis. (fins 27 de maig).

Les proposicions i documents deuen anar en 2 sobres tancats i signats pel licitador amb el títol: PROPOSICIÓ PER PENDRE PART EN EL PROCEDIMENT PER A LA CONCESSIÓ DE LA EXPLOTACIÓ DEL SERVEI DE QUIOSC-PISCINA MUNICIPAL, CONVOCAT PER L'AJUNTAMENT DE VISTABELLA DEL MAESTRAT

SOBREA: Fotocopia compulsada DNI, en cas de persona jurídica la escritura de constitució amb el bastanteo de poders, declaració jurada de no encontrar-se incurs en prohibicions a contractar, conforme RDL 3/2011 i estar al corrent de les obligacions davant la Seguretat Social i Hisenda, especialment la Recaudació municipal; declaració jurada que acredite estar en possessió del carnet de manipulador d'aliments; declaració jurada d'estar donat d'alta en els registres fiscals necessaris per a exercir l'activitat. Anexe II

SOBRE B: Model de proposició, Anexe I

6- Criteri adjudicació: el preu oferit com a Cànon és puntuarà de 0 a 10 punts, amb tipus de licitació a l'alça de 100 euros Iva incluit.

En cas d'empat es valorarà acreditar estar més temps empadronat en el municipi.

**Cal tindre en compte la NOTA ACLARATORIA

Formulari de cerca

 

Dl Dm Dx Dj Dv Ds Dg
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
Site developed with Drupal