Ajuntament de Vistabella del Maestrat

Dijous, Febrer 4, 2016 - 09:00
Contractació d'una persona i creació de la borsa de treball de personal temporal de neteja
Bases generals per a la contractació d'una persona i creació d'una borsa de treball de personal temporal de neteja de les dependències municipals de Vistabella del Maestrat
És objecte de les presents bases, la creació d'una Borsa de Treball que atengui les necessitats temporals de personal de neteja dependent d'aquest Ajuntament, i tot això amb ple respecte als principis d'igualtat, mèrit, capacitat, publicitat i agilitat que preveu nostre ordenament jurídic.
 
Les funcions encomanades són les de prestació del servei de neteja de les dependències municipals, contractant una persona de forma immediata i la resta en funció de les necessitats.
 
No es requereix titulació.
 
Les sol·licituds requerint participar en el concurs de mèrits per a ser inclosos en la borsa d'ocupació es presentaran en el Registre d'entrada d'aquest Ajuntament en horari de 9: 00h. a 14:00 hores o bé mitjançant el procediment que regula l'article 38.4 de la Llei 30/1992, en el termini de deu dies naturals comptats a partir del dia següent al de la publicació de l'anunci de la convocatòria en el tauler d'anuncis de l' Ajuntament i pàgina web d'aquest municipi. (El model de sol·licitud és el que estableix l'Annex I de les presents Bases.)
 
Al costat de les instàncies per a prendre part en el concurs de mèrits hauran de presentar els documents acreditatius següents:
 
- Fotocòpia del DNI o, si escau, passaport o targeta de residència.
- Documents acreditatius mitjançant original o còpia compulsada dels mèrits i circumstàncies al·legats que hagin de ser valorats.

 

04/02/2016 - 09:00 a 14/02/2016 - 09:15

Formulari de cerca

 

Dl Dm Dx Dj Dv Ds Dg
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
Site developed with Drupal